Sociaal Juridische Dienstverlening

In Nederland zijn veel wetten en regels. Huur- of zorgtoeslag aanvragen, vragen rondom zorg, problemen met een uitkering of een verzekering; het kan aardig wat voeten in de aarde hebben. Mensen die vastlopen kunnen een beroep doen op de sociaal juridische dienstverlening van WelZo SJD.

De sociaal juridische dienstverleners van WelZo SJD kennen de wet- en regelgeving op dit specialistische terrein. Zij geven informatie en advies, helpen bijvoorbeeld bij het schrijven van een brief, of het aantekenen van bezwaar. Zij overleggen met andere betrokken instanties om tot oplossingen voor een cliënt te komen, of zorgen dat een aanvraag correct en zo compleet mogelijk wordt ingediend. Door deze interventies kunnen bezwaar- of beroepsprocedures juist ook voorkómen worden

De samenleving wordt steeds complexer. Tegelijkertijd verwacht de overheid van de burger meer zelfredzaamheid en meer kennis van allerlei regelingen en voorzieningen. Ondertussen groeit de groep van kwetsbare mensen die van die regelingen en voorzieningen afhankelijk zijn. Zij zijn vaak aangewezen op een minimaal inkomen en zijn daarvoor bovendien afhankelijk van verschillende bronnen, met ieder hun eigen regels en voorwaarden. Sociaal juridisch dienstverleners helpen deze burgers op een laagdrempelige manier met informatie, ondersteuning en gerichte adviezen. Hun werk is een onderdeel van het brede sociaal werk, maar vraagt ook om specialistische sociaal-juridische kennis en vaardigheden.

Ondersteuning wordt geboden aan mensen met en zonder beperking. Sociaal juridische dienstverlening van WelZo SJD levert een bijdrage aan het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt en het verbeteren van de positie van de cliënt in de maatschappij. Daarnaast bieden zij hun consultatie aan de bij de cliënt betrokken dienst- en hulpverleners.

Wij zijn niet onderdeel van de gemeente en krijgen oog geen steun vanuit de gemeente, hierdoor zijn wij genoodzaakt om voor onze sociaal Juridische Dientverlening een kleine bijdrage te vragen. Dit is in vergelijking met wat een advocaat zou vragen minimaal. Voor meer info over de prijs, kunt onderstaand downloadlink gebruiken.